25.02.2020 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI Na 2020r.

            W minionym tygodniu Komisje Rady Nadzorczej naszej spółdzielni rozpatrzyły
i zaopiniowały pozytywnie projekty planów techniczno-ekonomicznych ŻSM na 2020 r. Ich zatwierdzenie, stosowną uchwałą Rady Nadzorczej nastąpi w dniu 28 lutego br. na jej plenarnym posiedzeniu. Plan w obszarze działalności podstawowej sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, o dostępny na dzień jego sporządzenia – poziom kosztów oraz o zamierzenia modernizacyjno-remontowe dla poszczególnych nieruchomości.

            W planie wyszczególnione są koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
w nieruchomościach oraz ich częściach wspólnych.

Ponadto wykazane są koszty utrzymania zasobów niemieszkaniowych przeznaczonych do wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej, odpisy na fundusze remontowe oraz opłaty za media i usługi komunalne, a także nakłady na działalność społeczno-wychowawczą (wnoszone przez członków).

            Plan obejmuje wyniki na nieruchomościach z roku 2019 w wysokości ujemnej
-374.111,69zł. Analiza wyników przychodów i kosztów za 2019 r. wykazuje, że:

- w 14 nieruchomościach ubiegłoroczne opłaty eksploatacyjne są wystarczające na pokrycie
   planowanych kosztów roku 2020.

- w 11 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki.

- w 135 nieruchomościach planujemy ich podwyższenie.

Dzięki modernizacji instalacji oświetleniowej klatek schodowych i piwnic (lampy LED
z czujnikami ruchu) uzyskane zostały oszczędności, co powoduje, że:

- w 113 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki energii elektrycznej.

- w 42 pozostawiamy bez zmian.

- w 5 nieruchomościach planujemy podwyższenie stawki.

Także fakt podpisania przez nas w 2018 r. dwuletniej umowy z Dostawcą energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny, ma wpływ na przedłożony wynik.

            W 2019 r. dwukrotnie (od 1 stycznia i od 1 września) wzrosły taryfy opłat za energię cieplną u naszego Dostawcy (PEC – Żyrardów), w sumie było to 15 proc. wzrostu. Nie wiemy, czy taryfy te z racji lekkiego sezonu i niższych przychodów PEC-u nie będą w trakcie 2020 r. ponownie wzrastać?

            Także w 2019 r. od 1 października wzrosła o 2 proc. opłata taryfowa na dostarczaną
z PGK wodę.

            W 2019 r. zmniejszyła się (z dniem 1.07.) stawka opłat za wywóz odpadów komunalnych (z 25zł do 22zł na osobę). Nie wiemy jednak czy w świetle zapowiedzi
i sygnałów z kraju, stawka ta nie ulegnie znaczącej podwyżce w trakcie br.

Zatem w 2020 r. będą obowiązywały:

1. Stawki miesięczne opłat ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu miesięcznie, w tym:

     ■ eksploatacja w poszczególnych budynkach

       - od 2,06 do 2,43 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

       - od 2,47 do 2,92 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

     ■ konserwacja 0,32 zł/m2 p.uż.

     ■ opłata przekształceniowa gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wysokości    
       wskazanej w zaświadczeniu wydanym przez Prezydenta m. Żyrardowa

     ■ podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę Miasta w 2019 r. – w    
      wysokości zależnej o powierzchni gruntu związanego nieruchomością

     ■ fundusz remontowy budynku bez kredytu ociepleniowego – 1,20 zł/m2 p.uż.
       (miesięcznie)

     ■ fundusz remontowy budynku spłacającego kredyt – 0,98 zł/m2 p.uż.(miesięcznie)

   ■ fundusz zasobów niemieszkaniowych – 0,23 zł/m2 p.uż.

     ■ działalność społeczno-wychowawcza – 0,25 zł/m2 p.uż. od członka spółdzielni

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal (miesięcznie)

     ■ wywóz odpadów komunalnych            – 22 zł/osobę za segregowane

                                                                       - 44 zł/osobę za niesegregowane

     ■ dźwigi w budynkach wysokich                        - 0,00 zł (parter)

                                                                       - 5,50 zł/osobę (I piętro)

                                                                       - 11,00 zł/osobę (od II piętra wzwyż)

     ■ fundusz remontowy inst. gazowej        - 4,5 zł/lokal na m-c

     ■ konserwacja instalacji gazowej            - 2,50 zł/lokal na m-c

     ■ fundusz wodomierzy                            - 2,00 zł/wodomierz na m-c

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokalu.

   ■ opłaty na koszty stałe dostawy ciepła (indywidualnie za lokal)

   ■ zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie dla lokalu)

   ■ zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

   ■ zaliczki na podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)

   ■ opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych (5m3/na osobę x
     14,21zł)

   ■ zaliczki za osobę zamieszkałą w lokalu niopomiarowanym, na podgrzanie ciepłej wody
     (2 m3 x cena podgrzania)

   ■ opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym (indywidualnie dla
     budynku na bazie poprzedniego wyniku)

   ■ opłaty stałe za gotowość podgrzania wody (indywidualnie dla każdego budynku).

2. Opłata za garaż

            Roczną stawkę ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych
i zależnych od niej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (nie podlegały przekształceniu na własność jako niemieszkalne) oraz podatków uchwalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki stawki ustalono uwzględniając koszty za sprzątanie wokół terenu (umowa z Zakładem Porządkowym), koszty ogólne spółdzielni, polisę ubezpieczeniową. Do sumy doliczono, zgodnie z ustawą o VAT, podatek w wysokości 23 proc.

Stawka opłat brutto kształtuje się zatem w przedziale od 20,07 zł do 21,25 zł/m3 pow. garażu.

----------------------------

            Pobieżna ocena przedstawionego przez nas zestawu planów pokazuje, że w większości pozycji kosztów zależnych od decyzji władz spółdzielni stawki opłat w 2020 r. nie ulegają zmianie (wszystkie fundusze remontowe, stawki konserwacji, dozoru instalacji, wodomierzy, działalności społ.-wych.) i utrzymujemy je na kolejny rok w wielkościach niezmiennych. Mało tego, udało nam się zmniejszyć na ten rok opłaty za energię elektryczną, zużywaną
w częściach wspólnych budynków.

            Natomiast wzrosty następują w koszcie dostaw mediów i tych usług, gdzie rosną urzędowe poziomy płac minimalnych (sprzątanie, konserwacja zieleni itp.)

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2020 r. pokrywany wpływami od użytkowników lokali i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2019 r. w wysokości 374 tys. zł zamyka się kwotą 48,081 mln.zł. (w 2019 r. było 44,435 mln. zł).

W planie tym przewidujemy, między innymi, nakłady na następujące działania:

■ 15,692 mln.zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkania i podgrzania wody (w
   2019 r. było 14,302 mln.zł)

■ 6,611 mln.zł. na zakup wody i odbiór ścieków (w 2019 r. było 6,429 mln.zł)

■ 0,442 mln.zł na zakup energii elektrycznej administracyjnej (w 2019 r. było 0,474 mln.zł)

■ 1,708 mln.zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie (w 2019 r. było
   1,769 mln.zł)

■ 3,450 mln.zł na wywóz odpadów komunalnych ( w 2019 r. było 1,808 mln.zł)

■ 1,109 mln.zl opłaty na rzecz gminy (w 2019 r. było 1,140 mln.zł)

■ 1,710 mln.zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (w 2019 r. było 1,659 mln.zł)

■ 5,408 mln.zł na działania remontowe w budynkach (w 2019 r. było 5,401 mln.zł)

■ 0,958 mln.zł na utrzymanie zasobów niemieszkaniowych (w 2019 r. było 1,008 mln.zł0

■ 1,092 mln.zł na spłatę kredytów (ociepleniowe i inwestycyjne) – (w 2019 r, było 1,024
   mln.zł)

-------------------------

            Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w dziale Organizacyjno-Samorządowym oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl.

            Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

                                                                                              Zarząd ŻSM

18.02.2020r.

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANIA ŻSM W 2019 r.

Pierwszy kwartał nowego roku, to okres analiz, ocen i podsumowań tego, co działo się w życiu gospodarczym każdego podmiotu, funkcjonującego na krajowym rynku. My w naszej Spółdzielni również dokonujemy takiej oceny, przygotowując się do przedstawienia jej mieszkańcom na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Dzisiaj chcemy pokazać uwarunkowania jakie naszym działaniom towarzyszyły oraz zmiany jakie się dokonywały w bazie członkowsko- mieszkaniowej Spółdzielni.

 • Rok 2019 był 61-tym rokiem funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 30-tym w nowych warunkach ustrojowych po 1989r.

Ostatnie 30 lat trudno zaliczyć do okresu prosperity dla spółdzielni mieszkaniowych a szerzej problem ujmując, dla polskiego mieszkalnictwa. Kolejne ekipy rządowe niezależnie od swych barw politycznych podpisywały się pod inicjatywami legislacyjnymi stwarzając coraz trudniejsze warunki pracy dla spółdzielni. Był to ciąg świadomych poczynań zmierzających do likwidacji bądź zmarginalizowania tej formy aktywności społecznej obywateli, m.innymi poprzez rozwiązania ośmieszające samorządność spółdzielczą czy też wprowadzanie ograniczeń niestosowanych wobec innych jednostek gospodarczych.

Pomimo tak niekorzystnych i stale pogarszających się warunków, znakomita większość spółdzielni mieszkaniowych w kraju, w tym i nasza, działa sprawnie, elastycznie dostosowując się do zmiennych warunków. Stosunek do spółdzielni mieszkaniowych jest jednym z elementów polityki mieszkaniowej państwa, a w gruncie rzeczy, braku tej polityki. Powstające od czasu do czasu programy mieszkaniowe, podbudowane hasłami politycznymi (np. o preferencjach dla budownictwa społecznego), znikają tuż po ogłoszeniu i wykorzystaniu ich w kampaniach wyborczych. Segment społeczny obywateli potrzebuje ponad 1,5 mln mieszkań, tymczasem rynek deweloperski, który zdominował budownictwo oraz jego efekty w całości jest kierowany do ludzi zamożnych i do inwestorów (w tym zagranicznych) lokujących na tym rynku wolny kapitał.

Uznanie, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli jest zadaniem państwa, wymaga stworzenia politycznego konsensusu, a na to się nie zanosi. Stąd programy wydmuszki z efektem kilkuset mieszkań rocznie. Dlatego ruch spółdzielczy, w którym zrzeszona jest nasza Spółdzielnia domaga się od rządzących rozwijania (przywrócenia) budownictwa spółdzielczych mieszkań lokatorskich.

My w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymujemy ten kierunek naszego ruchu i w każdej z realizowanych inwestycji mieszkaniowych, dla określonej grupy lokali ustanawiamy prawa lokatorskie (przy 35% wkładzie użytkowników). Tak było dwa lata temu w budynku przy ul. Werbickiego 6, gdzie prawo lokatorskie ustanowiono dla 7 lokali (z 16-u w budynku), tak będzie w realizowanym obecnie budynku przy ul. Spółdzielczej 7.

My także oczekujemy na nowy system finansowania budownictwa, który pozwoliłby nam uruchomić budowę tanich mieszkań w trzech kolejnych budynkach na które przygotowane są dokumentacje techniczne i stosowne pozwolenia Nadzoru Budowlanego.

 • Duże zamieszanie w kraju wprowadziła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabranych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności. Ustawie nadano rangę polityczną, jako ustawie godnościowej w efekcie której każdy obywatel stanie się pełnym właścicielem skrawka ojczystej ziemi. Od dawna przyglądaliśmy się temu z rezerwą. Ustawa miała wiele niedociągnięć i braków, które były w okresie minionego roku poprawiane poprzez stosowne nowelizacje.

Nasi mieszkańcy, z wyłączeniem indywidualnych decyzji 1968-u posiadaczy prawa odrębnej własności lokalu, nie zdecydowali się na jednorazową spłatę należnej części opłaty i będą ją spłacali przez 20 lat w comiesięcznych ratach. Natomiast 3 budynki w których znalazły się lokale użytkowe, prowadzone na zasadach najmu bądź spółdzielczego prawa do lokalu, będą spłacały spłatę przez 100 lat (bo skorzystały
z pomocy publicznej de minimis). Ustawa pomimo jej nowelizacji, w trakcie minionego roku, nadal wywołuje więc wiele kontrowersji, bo np. nie uwzględnia przy rozliczeniu dotychczas poniesionych opłat za wieczyste użytkowanie (w ŻSM sięgałyby one 60%).

 • Wiele emocji rozbudzała i rozbudza nadal sprawa uporządkowania u nas zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. Obecne rozwiązania prawne
  i organizacyjne są dla spółdzielczości nie do przyjęcia. Właściwie ustawa, po zmianach z 19 lipca 2019r. wprowadziła odpowiedzialność zbiorową za dopełnienie wymagań segregacji śmieci. Wymóg ten jest nie do zrealizowania w budownictwie wielorodzinnym. Kto i jak ma dopilnować i egzekwować tak sformułowane przepisy? Kto i w jaki sposób ma skontrolować informację o liczbie osób w danym lokalu?

Natomiast u nas w mieście, decyzja Rady Miasta uchwalająca regulamin wywozu śmieci z terenu gminy wprowadziła do niego zapisy dyskryminujące ekonomicznie mieszkańców z budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy z budynków jednorodzinnych, od których obsługa wywozu jest trzykrotnie droższa, dostają od gminy darmowe pojemniki (zestawy toreb) na śmieci. Mieszkańcy domów wielorodzinnych musieli przez swojego Zarządcę kupić lub odkupić od Operatora komplety pojemników na odpady i utrzymywać ich stan techniczny oraz sanitarny. Dzisiaj, gdy ich pojemniki są obijane przez służby Operatora i dopełniane przez osoby spoza Spółdzielni, podrzucające śmieci – są straszeni groźbą kar za naruszanie zasad segregacji.

 • W minionym roku przekształcenia prawa do lokali w odrębną własność dokonało 57-u użytkowników lokali. Z tego 10-ciu przekształciło swoje prawo lokatorskie do lokalu, 44-ech prawo własnościowe, zaś 3 użytkowników nabyło lokale w nowozrealizowanym budynku, przy ul. Werbickiego 6. Razem prawo odrębnej własności posiadało 1968 lokali (z 7002), co stanowi 28,1% ogólnej liczby lokali w Spółdzielni.
 • Działania organów statutowych i poszczególnych komórek Spółdzielni w 2019r. były prowadzone zgodnie z unormowaniami statutu i regulaminów spółdzielni, wynikających z zapisów ustawy spółdzielczej i innych ustaw gospodarczych. Doskonalone były mechanizmy rozliczania oraz sprawozdawczość przypisana do każdej nieruchomości. Optymalizowaliśmy poziom zaliczek opłat za dostarczane media (dostawa ciepła) oraz racjonalizowaliśmy zużycie ciepła na podgrzanie wody w budynkach, gdzie w większości wystąpił dodatni bilans w zestawieniu kosztów
  z wnoszonymi przez mieszkańców zaliczkami. Zmagaliśmy się z przyczynami wpływającymi na wielkość nierozliczającej się wody (tzw. osieroconej), uzyskując za rok miniony wskaźnik 3,3%. Nadal w miarę sprawnie udaje się nam realizować zasady gospodarki śmieciowej, pomimo wielu potknięć ze strony realizatorów system wywozu odpadów w mieście.
 • Analiza naszej bazy członkowskiej na koniec 2019r. wykazuje, że w dalszym ciągu zwiększa się jej stan, którego przyrost wystąpił po zmianach w ustawie spółdzielczej z 20 lipca 2017r. wprowadzającej obligatoryjnie obowiązek członkostwa w mieszkaniach z lokatorskim i własnościowym prawem do lokali. W okresie 2019r. o członkostwo w spółdzielni wystąpiło 117 osób z lokali z tytułem odrębnej własności, dla których ta przynależność nie była obligatoryjna. Na koniec roku stan bazy członkowskiej wynosił 8.603 członków. Członkostwo to przypisane jest do 6.655 lokali mieszkalnych, przy czym w lokalach tych podwójne członkostwo (oboje małżonków) posiadają 1752 osoby. Wśród posiadaczy garaży i pawilonów jest 196 członków nie mieszkających w lokalach spółdzielni. Bez członkostwa w spółdzielni pozostaje 310 posiadaczy lokali, przy czym 11-u z tytułu wykluczenia ze Spółdzielni przez Radę Nadzorczą, zaś pozostali z prawem odrębnej własności pozwalającym na rezygnację
  z członkostwa.

Zarząd ŻSM

21.01.2020

WYKONAWCA WYBRANY. RUSZAMY Z BUDOWĄ
NOWYCH MIESZKAŃ

            Ubiegłoroczna (wrześniowa) uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni, dająca zgodę na rozpoczęcie nowej inwestycji – budynku mieszkalnego w os. Piękna, przy
ul. Spółdzielczej 7 wchodzi w fazę realizacji. Po ponad 3 miesięcznych negocjacjach
i ocenie kolejnych ofert dokonany został wybór firmy do realizacji budowy.

            Jak wcześniej informowaliśmy czytelników, od blisko trzech lat jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie i organizacyjnie do podjęcia realizacji kilku budynków

z ponad 100-u lokalami mieszkalnymi.

Naszym założeniem dla tych realizacji była możliwość ustanowienia w tych budynkach jak największej ilości spółdzielczych praw lokatorskich, dla których otrzymania niezbędne byłoby wniesienie przez użytkowników wkładu lokatorskiego w wysokości 30 ÷ 35 proc. kosztu budowy lokalu.

            Niestety rządzący krajem nie potrafili dotychczas spełnić swoich obietnic w tym zakresie, by w programie „Mieszkanie plus” znalazły się tanie kredyty dla wspomagania budownictwa lokatorskiego realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe.

            Pisaliśmy już o tym, że spółdzielcze mieszkania lokatorskie mogą być budowane dla rodzin średniozamożnych nieposiadających własnego lokalu, ale nie posiadających też zdolności kredytowych do tego by otrzymać kredyt indywidualny w banku. Oni nie pójdą do dewelopera, który wymaga za lokal pełnej gotówki. Stąd powracająca po latach idea mieszkań lokatorskich o większej przystępności.

            W ostatnio zrealizowanym budynku mieszkalnym przy ul. Werbickiego 6, udało nam się ustanowić dla blisko połowy lokali (7 szt.) prawo lokatorskie.

Tak bowiem rozumiemy „solidaryzm spółdzielczy” i pomoc spółdzielni dla jej nowych członków.

            Jednak zasygnalizowany przez nas na wstępie brak rozwiązań systemowych i brak pomocy Państwa poprzez dopłaty do kredytów, powoduje że przy aktualnym kredycie komercyjnym na poziomie oprocentowania 5,5%, za którego pozyskanie poręcza spółdzielnia, trudno jest pozyskać środki kredytowe. Procedura załatwiania, wniosku kredytowego i stosowne zastawy i poręczenia rozciąga ją do okresu półrocznego. Stąd decyzja, że w rozpoczynanym, nowym budynku ilość lokali z prawem lokatorskim ograniczamy do minimum (1 ÷ 2 lokale).

            Przypominamy więc, że budynek którego realizację rozpoczynamy w połowie miesiąca lutego br. to budynek typu B, usytuowany przy ul. Spółdzielczej 7 w os. Piękna.

W budynku zaprojektowano 24 lokale mieszkalne o pow. Od 42,08 m2 do 66,47 m2 (w tym połowa o pow. 59 m2). Większość lokali posiada przestrzenne balkony o pow. ok. 12,5 m2.

            Mieszkania w budynku mają charakter otwarty, pozwalający na dowolną aranżację. Budynek jest podpiwniczony. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie i pomieszczenie gospodarcze (suszarnia).

Budynek wyposażony jest w instalację energetyczną, cieplną, multimedialną (nie ma w nim instalacji gazowej).

            Lokale mieszkalne zrealizowane będą w systemie deweloperskim do dowolnego wykończenia przez użytkowników.
Możemy dzisiaj już poinformować, że cena budowy m2 pow. użytkowej lokalu nie przekroczy 5.000 zł, zaś wszystkie pomieszczenia dodatkowe (wózkownia, suszarnia, piwnice lokatorskie) zawierają się w tej cenie.

            Ponad 3 miesięczny okres jaki minął od decyzji Rady Nadzorczej, przeznaczony był bowiem na poszukiwania najkorzystniejszej oferty, za którą kryła się zarówno cena, jak
i ocena rzetelności wykonawcy, którym będzie firma PPU HEGOR sp. z o.o. z Sochaczewa.

            Podjęcie realizacji budowy przewidziane jest na połowę lutego br. z terminem 12 miesięcy na jej zakończenie.

            Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych i tych, którzy złożyli swoje wcześniejsze oferty o kontakt z Działem Lokalowym Spółdzielni dla ich skonkretyzowania.

            Informujemy jednocześnie, że pierwszeństwo nabycia uzyskają zainteresowani kupnem mieszkania na własność, ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, które przedstawiliśmy na wstępie.

Zarząd ŻSM

04.02.2020 r.

Opinie z kraju

GOSPODARKA ODPADOWA W OPINIACH SPECJALISTÓW

1. W latach 80-ych w Europie Zachodniej zaczęto rozumieć, że największa
   długoterminowa korzyść w odpadach jest wtedy, gdy wykorzystujemy je ponownie.

            Brak było technologii, które mogłyby sprostać temu wyzwaniu. Technologicznie rynek zagospodarowywania odpadów był już zdominowany przez spalarnie i połączenie kompostowisk oraz składowisk. Jedynym wyjściem wydawała się zatem selektywna zbiórka przez mieszkańców. I tak wkroczyliśmy na ścieżkę mnożenia pojemników w każdym domu na naszym kontynencie. Dzisiejszy standard unijny to 5 ÷ 7 pojemników.

            Głównymi beneficjentami takiego układu stały się dwie branże: producenci towarów oraz firmy które zbierają odpady. Sytuacja w której producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za śmieci (opakowania) w które pakują swoje produkty, stała się dla nich wygodną globalną normą.

            Całość problemów związanych z jednorazowymi opakowaniami jest przerzucana na samorządy, konsumentów oraz na recyklerów (firmy zbierające i przetwarzające odpady).

Globalne koncerny europejskie, pod rękę z polskimi producentami towarów przez kilkanaście ostatnich lat mydliły oczy Ministerstwu Środowiska, że wprowadzenie u nas w kraju „rozszerzonej odpowiedzialności producentów” jest zbyt drogie. Tak to funkcjonowało przez wiele lat w ich zachodnich oddziałach.

            Z kolei wielkimi orędownikami selektywnej zbiórki są firmy zbierające odpady.
Z punktu widzenia tej branży nie ma żadnego znaczenia, co się z tymi odpadami później dzieje. Im więcej pojemników, tym większe przychody firm wywożących ich zawartość.

Dlatego inicjatywy promujące selektywną zbiórkę odpadów mogą liczyć na wsparcie producentów towarów i firm wywożących ich odpady. Jednak nie w trosce o środowisko, ale w trosce o własne zyski.

            Tymczasem problemem naszego kraju, jest to że straciliśmy kontakt z prawdziwym celem działań jakim jest nie selektywna zbiórka, a recykling.

            Segregacja odpadów, to tylko jedno z narzędzi pozwalające się zbliżyć do celu jakim jest „gospodarka w obiegu zamkniętym”. Inne to ograniczenie konsumpcji, minimalizowanie wytwarzanych odpadów, rozwijanie technologii pozwalających na recykling z odpadów zmieszanych czy odpowiedzialność producentów za opakowania.

            Unia Europejska ustaliła w swoich dokumentach bardzo klarowne priorytety postępowania z odpadami:

1/ zapobieganie, 2/ ponowne wykorzystanie, 3/ recykling, 4/ odzysk, 5/ unieszkodliwienie.

Ten ostatni punkt obejmuje budowę: spalarni, składowisk i zakładów recyklingowych.

Już w 2008 r. te zasady zostały spisane w dyrektywie Unii Europejskiej. Ale w Polsce z funduszy UE do 2014 r. nie wydano ani złotówki na jakiekolwiek działania związane
z dwoma najważniejszymi elementami: zapobieganiem wytwarzania odpadów i ponownym wykorzystaniem. Około 8 mld. zł. wydaliśmy zaś na najmniej ważny element: unieszkodliwienie.

            Dlatego dzisiaj potrzebna jest zmiana w podejściu do oceny wytwarzania
i sposobu unieszkodliwiania odpadów. Ścieżka wyjścia z dzisiejszej sytuacji, gdzie nasza konsumpcja tworząca w następstwie rekordowe 240 kg. na mieszkańca rocznie, powinna zacząć się od narzucenia przez rząd wszystkim zainteresowanym nowych celów. Producenci powinni się koncentrować tylko na wykorzystaniu opakowań zwrotnych. Cała uwaga konsumentów musi być skupiona na tym, jak nie wytwarzać odpadów (wybierać produkty bez opakowań lub w opakowaniach zwrotnych i mniej konsumować). Branża odpadowa powinna zajmować się tym, jak poddać recyklingowi odpady, a nie jak zebrać je do największej liczby pojemników. Dlatego ten kierunek działań ograniczający ilość opakowań, oraz ich ponowne wykorzystanie zmieniałby cały system gospodarowania odpadami na tańszy i bardziej efektywny                                                              
Michał Paca

Ekspert branży gospodarki odpadami

2. Najtańsze śmieci to te, które nigdy nie zostały wytworzone. Najwyższy czas, by
     samorządy zaczęły stawiać sobie za cel ograniczenie powstawania odpadów. Z kolei
     producentów trzeba zmusić do obniżenia ilości wytwarzanych śmieci.

System kaucyjny za zwrot opakowania jest jednym z narzędzi rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). W tym systemie opakowanie, które producent wprowadził na rynek, do niego wraca wraz z obowiązkiem jego recyklingu.

            Rozszerzona odpowiedzialność producenta w większości krajów przenosi koszt zbiórki i utylizacji opakowania z gminy na producenta. Dzisiaj konsument wyrzuca opakowanie albo do pojemnika na selektywną zbiórkę, albo do lasu. Odpowiedzialnością producenta jest to, by wprowadzić taki system, aby wyrzucanie do środowiska wyeliminować, a jeśli się to nie stanie – pokryć koszty sprzątania swoich produktów. Producent musi być odpowiedzialny za cały cykl życia produktu i opakowania, łącznie z kosztami przetwarzania odpadów i jego zawrócenia do obiegu.

            Natomiast w Polsce, koszt zagospodarowania opakowania jest sprowadzony do minimum. Producenci umawiają się z organizacją odzysku, żeby ten koszt był jak najniższy. Jeśli recykling jest drogi, to opakowania są spalane. Koszty zewnętrzne dotyczące zdrowia, środowiska są w ten sposób przenoszone na mieszkańców.

Tymczasem koszty związane z konsumpcją pewnych produktów muszą być ponoszone przez tych, którzy rzeczywiście je konsumują, a nie przez całe społeczeństwo czy przez następne pokolenia albo przez środowisko naturalne.

            Dlatego w systemie ROP za odpady powinien płacić w większej części konsument produktów w opakowaniu, a nie mieszkaniec. Koszty zewnętrzne opłaty śmieciowej muszą być związane z kosztem kupowanego produktu wraz z opakowaniem (tzn. koszt zagospodarowania opakowania musi się zawierać w jego cenie).

            My u nas w Polsce, w naszym systemie zagospodarowania odpadów skupiliśmy się głównie na ich recyklingu, a on jest dopiero trzeci w kolejności. Natomiast powinniśmy najpierw zapobiegać powstawaniu odpadów, potem skupiać się na tym by produkt nie stał się odpadem, czyli zadbać o ponowne użycie mebli, ubrań, butelek itp. Dopiero później w grę wchodzi recykling. Rozszerzona odpowiedzialność Producenta bez wystarczającej modulacji opłat, zależnie od wpływu na środowisko, nie będzie w stanie wystarczająco stymulować rynku w kierunku ekoprojektowania.

            W idealnie działającym systemie ROP mieszkaniec nie płaci za żółty worek (plastyk, metale), bo jego zagospodarowanie jest opłacane przez producentów. W zmniejszeniu opłaty pomoże też kaucja – spółki miejskie będą ponosić mniejsze koszty związane ze zbieraniem materiału objętego kaucją. Śmieciarki będą mogły przyjąć towar z większej liczby domów, bo śmieci będzie mniej objętościowo – butelki szklane nie dają się kompresować.

            Jednak ze wszystkich narzędzi, które mogłyby obniżyć koszty systemu gospodarki, najskuteczniejsza jest prewencja. Najtańsze śmieci to te, które nigdy nie zostały wytworzone. Jeśli rzeczywiście chcemy obniżyć koszty, najwyższy czas, by gminy zaczęły wyznaczać cele ograniczenia powstawania odpadów.        

Piotr Barczak

Ekspert Europejskiego Biura Ochrowy Środowiska

____________________

            Przytoczyliśmy powyższe opinie specjalistów przedstawione przez nich w artykułach w „Gazecie Prawnej”. Są istotną wskazówką dla przyszłych działań, także w naszym mieście. W przeciwnym razie śmieci nas zawalą, koszty ich wywozu i przetwarzania będą zjadać
w coraz większym stopniu nasze dochody. Warto też rozstrzygnąć na tak pomysł realizacji spalania śmieci (przy Unijnym wsparciu) w naszym mieście. Frakcja śmieciowa do tego celu, sprefabrykowana na składowiskach na terenie powiatu żyrardowskiego, mogła by być spalana w ekologicznej spalarni, dając energię cieplną do systemu cieplnego naszego miasta. Frakcja ta stanowi 40 proc. całości zbieranych odpadów.

Uzyskalibyśmy efekt w postaci tańszego ciepła dla miasta i zmniejszenie obciążenia (w tym
i szkodliwych emisji do atmosfery) z miejskiego źródła ciepła, jakim jest węglowa Ciepłownia Miejska.

Dlatego Panie Prezydencie, Rado Miasta – odwagi w podejmowaniu powyższej decyzji !.

Zarząd ŻSM

14.01.2020

STAWKĄ NASZE ŻYCIE

            Wybuchy gazu w budynkach, wcześniej w Katowicach i Warszawie, zaś ostatnio w Szczyrku odbiły się głośnym echem w całej Polsce. Zwróciły uwagę na gaz i zagrożenie spowodowane ludzkimi błędami, niewiedzą czy lekceważeniem obowiązków.

            Z danych Komendy Głównej Straży Pożarnej, które alarmują, wynika, że w pożarach mieszkań i domów każdego roku ginie ponad 400 osób. Na skutek zatrucia tlenkiem węgla (czadem) w minionym sezonie grzewczym zmarło ponad 100, a poszkodowanych było około 2000. Podobnie jak w latach wcześniejszych, odnotowano w budynkach mieszkalnych około 2000 zdarzeń, których przypuszczalną przyczyną powstania zagrożeń były; nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz wady instalacji gazowych,
w szczególności zbiorników, przewodów i odbiorników gazu. W 2019 r. spowodowały one blisko 500 pożarów.

Nadzorowanie instalacji

            Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane – instalacje gazowe w obiektach budowlanych powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz w roku kontroli okresowej. Polega ona na sprawdzeniu ich stanu technicznego, między innymi szczelności. Oznacza to, że obowiązek przeprowadzenia kontroli nałożony został na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, a nie na użytkownika lokalu stanowiącego część tego obiektu.

            Kontrolę na zlecenie właściciela obiektu przeprowadzają osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Tak też to robimy corocznie w lokalach i budynkach naszej spółdzielni.

Działania pokontrolne

            Właściciel lub zarządca użytkujący obiekt budowlany, ma obowiązek, w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, zatrucie gazem. Natomiast osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokółu pokontrolnego do właściwego organu nadzoru budowlanego, który po jej otrzymaniu bezzwłocznie przeprowadzi kontrolę obiektu w celu między innymi potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.

            Odstępstwa od tych działań, w przypadku wybuchu lub pożaru, to zaniedbanie skutkujące utratą wolności na wiele lat.

Butla tak, ale nie wszędzie

            Z butli gazowych korzysta w Polsce około 6 mln rodzin, tj. ok. 40 proc. gospodarstw domowych. Jest to masówka na polskim rynku, funkcjonująca tam, gdzie gaz z sieci nie jest dostępny. Przy takiej skali dochodzi więc do licznych nieprawidłowości. Tragiczne skutki wybuchów butli powodowane są częstym nieprzestrzeganiem przepisów, które ich dotyczą.

            Nie wszędzie i nie zawsze można z nich korzystać. Zabronione jest stosowanie
w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zakaz ten podyktowany jest różną masą tych dwóch gazów w stosunku do masy powietrza.

Ponadto instalacje zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane w budynkach mieszkalnych niskich, czyli do wysokości 12 m tj. do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie. Te przepisy są często łamane.

            W lokalach, w których używane są butle brakuje często nisko zainstalowanej wentylacji grawitacyjnej. Ulatniający się z butli ciężki propan-butan wędruje zatem po podłodze, wydostaje na klatkę schodową, wpełza do piwnicy i tam się gromadzi. Wystarczy zapalić papierosa, włączyć światło.

Obowiązki użytkownika

            Użytkownik lokalu powinien udostępnić go właścicielowi budynku, dostawcy gazu, służbom kontroli instalacji i urządzeń gazowych dla wykonywania ich obowiązków. Powinien przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń, zawartych w instrukcjach ich obsługi. Jeśli mu życie miłe, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu np. przewodów gazowych czy kiedy poczuje nieprzyjemny zapach, natychmiast powinien poinformować o tym zarządcę.

Do użytkownika należy zapewnienie pełnej sprawności technicznej i użytkowej urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu, a także zapewnienie niezbędnych czynności konserwacyjnych i ścisłe wykonywanie zaleceń pokontrolnych, które zostały do niego skierowane.

Jak być mądrym przed szkodą

            Użytkownik powinien zwracać uwagę na utrzymywanie kuchenek gazowych
w czystości. Gdy gaz się słabo zapala, płomień jest innego koloru niż zazwyczaj, łatwo gaśnie – to sygnały, że trzeba zdjąć palniki i porządnie je przeczyścić. Podobnie należy postępować gdy wykipi mleko. Jeśli kuchenka nadal nie jest sprawna wzywamy fachowca.

Szczelność połączeń sprawdzamy w prosty sposób: smarujemy je niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Gdy pokazują się bąbelki – wzywamy fachowca. No i nie grzebiemy sami
w piecykach gazowych, nic nie przykręcamy, nie odkręcamy, nie otwieramy. Strażacy doradzają, aby piecyk wymieniać co 10 lat. Im nowszy, tym bezpieczniejszy. Warto zainstalować taki, który jest zaopatrzony w automatyczny wyłącznik dopływu gazu, gdy zgaśnie płomień.

Sąsiedzka czujność

            Strażacy namawiają aby zarówno zarządcy, jak i sąsiedzi wykazali czujność
w sytuacji, gdy mieszkańcowi budynku odcięto dopływ gazu ziemnego do lokalu, bo nie płacił rachunków. Domyślają się przecież, albo wręcz wiedzą, że wnosił do domu butlę
z gazem propan-butan i na niej gotuje, a w budynku jest gaz ziemny, co grozi katastrofą. Jeśli taką informacją dysponuje sąsiad, niech natychmiast zawiadomi zarządcę, którego obowiązkiem jest sprawdzenie stanu faktycznego.

-----------------------

            W pełni zgadzamy się z przestrogami autora zawartymi w przedstawionym tekście. Budynki naszej spółdzielni są zasilane gazem ziemnym poprzez instalację wewnętrzną. Instalacja ta, jak i urządzenia odbiorcze w lokalu są poddawane corocznej kontroli na szczelność i sprawność funkcjonowania przez uprawnione służby dozoru w spółdzielni. Jednak decyzje co do okresu żywotności urządzeń, podejmują użytkownicy lokali. Oni również powinni przestrzegać zaleceń jakie formułuje autor tekstu.

            W większości naszych lokali, zaopatrzonych w gazomierze indywidualne mieszkańcy rozliczają się bezpośrednio z Dostawcą gazu i wśród nich mogą się znaleźć tacy, którym Gazownia zechce odciąć dopływ gazu. To oni mogą być potencjalnym zagrożeniem
i zechcieć skorzystać z butli gazowej z propan-butanem. A to jak widzimy staje się potencjalną bombą.

Niech przykłady z kraju będą dla nas sygnałem.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Ps. Tekst zawiera wybrane fragmenty artykułu z miesięcznika „ADMINISTRATOR”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu